Bærekraft

Bærekraft handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Vinteren 2019 startet KOMENT en prosess der vi så på hvordan vi kan bidra til en bærekraftig utvikling, med utgangspunkt i utvelgelse av noen av FN’s bærekraftige utviklingsmål. Vi engasjerte BDO som ekstern prosessansvarlig og vi etablerte en intern prosjektgruppe. Vi har utredet dagens virksomhet opp mot bærekraftsmålene, gjennomført mulighetsstudier for videre arbeid og gjort analyser av strategiprosesser. Det er gjennomført flere workshops med ansatte der alle har bidratt til å identifisere muligheter og problemstillinger. Prosessen pågår fortsatt og i løpet av høsten 2019 har vi som mål å implementere konkrete målbare utviklingsmål i vårt daglige arbeide, i våre leveranser og i vår opptreden.

Bærekraft